Πολιτική Ποιότητας.

Η Δ. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. έχει προσαρμόσει τις διαδικασίες του τεχνικού γραφείου, που αφορούν «την Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, Εκπόνηση Μελετών, Αδειοδότηση Επιχειρήσεων», τηρώντας τις νομοθετικές απαιτήσεις και τις προδιαγραφές του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015.

Παράλληλα έχει προσδιορίσει το πλαίσιο λειτουργίας της, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και τις πιθανές απειλές αλλά και τις ευκαιρίες που απορρέουν από τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες τους.

Στο πλαίσιο της συνεχούς βελτίωσης και της ανάπτυξης πνεύματος ποιότητας, η Δ. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. παρέχει όλα τα απαραίτητα μέσα και γνώσεις σε όλο το ανθρώπινο δυναμικό της.

Για την επίτευξη των στόχων αυτών η Δ. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. παρακολουθεί, συντηρεί και βελτιώνει το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας μέσω εσωτερικών και εξωτερικών επιθεωρήσεων και ανασκοπήσεων από τη Διοίκηση. Καθιερώνει στόχους ποιότητας (η υλοποίηση των οποίων ανασκοπείται και αξιολογείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα) όπως η συνεχής μείωση μέχρι μηδενισμού των προβλημάτων & θεμάτων διαχείρισης που είναι εφικτό να επηρεάσει.

Η Δ. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. αντιμετωπίζει τις μη συμμορφώσεις ως ενδείξεις για βελτίωση του τρόπου λειτουργίας της και έτσι, όταν αυτές παρουσιάζονται, τις αναλύει, και δρομολογεί κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες.

Είναι επίσης ευθύνη της Διοίκησης της . ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. να εξασφαλίζει ότι η Πολιτική Ποιότητας είναι εφαρμόσιμη, με απώτερο σκοπό την συνεχή, σταθερή ανάπτυξη της κατασκευαστικής της δραστηριότητας, την προσήλωση στους στόχους της, προσφέροντας στους πελάτες της έργα υψηλής & συνεχώς βελτιούμενης ποιότητας.

Από το όραμά μας για το μέλλον προέρχονται οι θεμελιώδεις αρχές που εφαρμόζουμε σε κάθε έργο της Δ. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.

Θέλουμε μια κοινωνία και ένα περιβάλλον με χώρους ασφαλείς, καλαίσθητους, με καθαρό αέρα και ανθρώπους που απολαμβάνουν κάθε στιγμή της ζωής τους. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνουμε στην εξοικονόμηση κόστους της κατασκευής χωρίς να μειώνεται η ποιότητα της και στη λειτουργία των κτιρίων με οικολογικό προσανατολισμό.

“Τραβάμε την πρώτη γραμμή σε έργα ζωής και αυτό το σεβόμαστε… απόλυτα, πιστεύοντας ότι ο κάθε πελάτης μας είναι ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ”.

Για την Δ. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.
Δέσποινα Γρηγοριάδου