Περιβαλλοντική Πολιτική.

Η εταιρία Δ. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. είναι μια ομάδα που αποτελείται από Αρχιτέκτονες, Πολιτικούς Μηχανικούς, Μηχανολόγους Μηχανικούς καθώς και άλλους επιστήμονες που διαθέτουν εμπειρία, ταλέντο, επιστημονική κατάρτιση, άριστη γνώση της νομοθεσίας και τεχνογνωσία ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν από τις πιο απλές έως και τις πιο σύνθετες μελέτες κτιρίων και εγκαταστάσεων, να εισηγηθούν με ασφάλεια και τεράστιο όφελος στον κάθε πελάτη τους σαν σύμβουλοι μηχανικοί σε επενδύσεις, καθώς και να ανταποκρίνονται με επιτυχία σε οποιαδήποτε πρόκληση τους δίνεται σε ό,τι έχει να κάνει με την ιδιότητά τους και την γνώση τους, χρησιμοποιώντας τον άρτιο εξοπλισμό τους στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις τους.

Η εταιρία έχει αναπτύξει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 14001:2015, ώστε να ελέγχει και να μειώνει τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων της στο περιβάλλον.

Δεσμευόμαστε μέσω της αποτελεσματικής λειτουργίας του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης για την πρόληψη της ρύπανσης, τον έλεγχο συμμόρφωσης με τις Νομοθετικές & τις Κανονιστικές απαιτήσεις και για τη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών της επιδόσεων.

Για το σκοπό αυτό η εταιρία έχει καταγράψει τις περιβαλλοντικές πλευρές που προκύπτουν από τις δραστηριότητές της & έχει θεσπίσει σκοπούς & στόχους για αυτά που έχουν προσδιορισθεί ως σημαντικά. Επίσης κάνει συστηματικό έλεγχο συμμόρφωσης της εταιρείας με την ισχύουσα νομοθεσία, τους κανονισμούς και τις συμβατικές υποχρεώσεις με τους πελάτες της.

Η εξασφάλιση της διαρκούς αποτελεσματικότητας & καταλληλότητας του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης επιτυγχάνεται μέσω διαδικασιών και ελέγχων τόσο των παραγωγικών διαδικασιών όσο και των προμηθευτών & συνεργατών & μέσω των περιοδικών ανασκοπήσεων. Επίσης δεσμεύεται για την συνεχή εκπαίδευση των εργαζομένων της ώστε να έχουν την απαιτούμενη επάρκεια για τη θέση που έχουν στην εταιρεία.

Η Περιβαλλοντική Πολιτική έχει γνωστοποιηθεί σε όλους τους εργαζόμενους και συνεργάτες και είναι διαθέσιμη στο κοινό και ανασκοπείται και αναθεωρείται κατά την ετήσια ανασκόπηση από τη Διοίκηση. Η παρούσα Πολιτική ανασκοπείται ετησίως.

Για την Δ. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.
Δέσποινα Γρηγοριάδου