Πιστοποιήσεις.

Η Δ. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. έχει προσαρμόσει τις διαδικασίες του τεχνικού γραφείου, που αφορούν «την Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, Εκπόνηση Μελετών, Αδειοδότηση Επιχειρήσεων», τηρώντας τις νομοθετικές απαιτήσεις και τις προδιαγραφές του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015.

Επίσης έχει αναπτύξει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 14001:2015, ώστε να ελέγχει και να μειώνει τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων της στο περιβάλλον.