Πολιτική απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων.

1. Ποιος είναι υπεύθυνος για τα δεδομένα σας- Που απευθύνεστε για την άσκηση των δικαιωμάτων σας;


1.1.
Υπεύθυνος Επεξεργασίας των Δεδομένων σας είναι η Εταιρεία «Δ. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ & συνεργάτες Ε.Ε.», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Αλέξανδρο Ανανιάδη και τη Δέσποινα Γρηγοριάδου, με τηλεφωνικό κέντρο 2310523661, 2310501235 και e–mail επικοινωνίας info@vgrigoriadis.gr

1.2. Η εταιρεία έχει ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα με e-mail επικοινωνίας το info@vgrigoriadis.gr Στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων μπορείτε να απευθύνετε το σύνολο των αιτημάτων για άσκηση των κατωτέρω (υπό 3.1.-3.7) δικαιωμάτων σας.

 

2. Γενικές αρχές που τηρούν οι Εταιρείες σχετικά με τη διαφανή πληροφόρηση


2.1.
Κάθε πληροφορία που σας δίνουμε με το παρόν έγγραφο αλλά και κάθε πληροφορία που τυχόν μας ζητήσετε στο μέλλον σας παρέχεται δωρεάν υπό την επιφύλαξη το αίτημα να μην ασκείται κατ’ επανάληψη, καθ’ υπερβολή ή να είναι προδήλως αδικαιολόγητο (βλ. περισσότερα στο 2.3.)

2.2. Για κάθε ένα από τα ως άνω δικαιώματα που ασκείτε οι Εταιρείες (δια του DPO) θα σας απαντήσουν εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή του αιτήματος ή σε περίπτωση αντικειμενικής δυσκολίας, πολυπλοκότητας του αιτήματος ή του αριθμού των αιτημάτων, οι Εταιρείες θα ανταποκριθούν το μέγιστο σε περίοδο συνολικά τριών (3) μηνών σχετικά είτε με την περαίωση της αίτησής σας ή την δικαιολογημένη άρνηση να εκτελέσουν αυτό που ζητήσατε για νόμιμους λόγους που ρητώς προσδιορίζονται στον Γενικό Κανονισμό 679/2016.

2.3. Σε περίπτωση κατά την οποία κρίνουμε πως κάποιο από τα ανωτέρω δικαιώματά σας ασκείται προδήλως αβάσιμα ή το αίτημα είναι υπερβολικό ή (πολύ περισσότερο) έχει επαναλαμβανόμενο χαρακτήρα δικαιούμαστε αφενός να επιβάλουμε την επιβάρυνσή σας με κάποιο εύλογο τέλος στην παροχή περαιτέρω πληροφόρησης (η οποία είναι καταρχήν δωρεάν) και αφετέρου να αρνηθούμε να δώσουμε συνέχεια στο αίτημα.

2.4. Σε περίπτωση κατά την οποία έχουμε εύλογες αμφιβολίες σχετικά με τη ταυτότητά σας όταν υποβάλλετε αίτημα για την άσκηση κάποιου εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων σας, μπορούμε να ζητήσουμε την παροχή πρόσθετων πληροφοριών αναγκαίων για την επιβεβαίωση της ταυτότητάς σας πριν την διεκπεραίωση του αιτήματος.

2.5. Σε περίπτωση κατά την οποία καθυστερούμε πέραν του δικαιολογημένου διαστήματος να ανταποκριθούμε στην αίτησή σας καθώς και σε κάθε περίπτωση που θεωρείτε ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά σας ή δεν είμαστε συνεπείς προς τις υποχρεώσεις φύλαξης των δεδομένων σας δικαιούσθε να υποβάλετε καταγγελία στην εποπτική αρχή (Αρχή Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Αθήνα, Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 11523, contact@dpa.gr, 210 6475600).

2.6. Διατηρείτε το δικαίωμα να ανακαλέσετε την (τυχόν) παρασχεθείσα συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με την υποβολή σχετικού εγγράφου αιτήματός σας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα info@vgrigoriadis.gr ( βλ. 1.2.).

 

3. Ποια είναι τα Δικαιώματά σας σε σχέση με τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που μας διαθέσατε;


1. Δικαίωμα Ενημέρωσης
Διατηρείτε το δικαίωμα να αιτηθείτε πληροφόρησης σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που λάβαμε από εσάς και διατηρούμε για κάποιο ή κάποιους σκοπούς όπως αυτοί περιγράφονται κατωτέρω υπό Α έως Δ. Το παρόν κείμενο αποτελεί στο σύνολό του ένα εγχειρίδιο βασικής πληροφόρησης και κατανόησης της φιλοσοφίας του κανονιστικού πλαισίου που διέπει την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Επικαιροποίηση, εμβάθυνση και διευκρινήσεις σε αυτό το κείμενο μπορούν να σας δοθούν κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος για άσκηση του δικαιώματος ενημέρωσης (βλ. πως στο 1.2).

2. Δικαίωμα Πρόσβασης
Διατηρείτε το δικαίωμα να αιτηθείτε από τις Εταιρείες (διά του dpo) πρόσβαση στα στοιχεία σας τα οποία διατηρούμε και επιβεβαίωση σε σχέση με το αν τυγχάνουν επεξεργασίας και πιο συγκεκριμένα πληροφόρηση σχετικά με τους σκοπούς επεξεργασίας, τις κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών, το χρονικό διάστημα διατήρησης και επεξεργασίας τους, την ύπαρξη δικαιώματος καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, κάθε διαθέσιμη πληροφορία σχετικά με την προέλευση των δεδομένων όταν αυτά δεν έχουν διατεθεί από εσάς τους ίδιους, την ύπαρξη ή μη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ και τη σχετική μεθοδολογία, εγγυήσεις σχετικά με την πολιτική που ακολουθούμε όταν η διαβίβαση γίνεται σε τρίτες χώρες, αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που τηρούνται και τυγχάνουν επεξεργασίας (βλ. πως στο 1.2.).

3. Δικαίωμα Διόρθωσης
Διατηρείτε το δικαίωμα να αιτηθείτε από τις Εταιρείες μας (διά του dpo) διόρθωση των δεδομένων σας σε περίπτωση που κάποιο στοιχείο από αυτά για τα οποία έχουμε δικαίωμα επεξεργασίας έχει αλλάξει ή έχει εσφαλμένα καταχωρηθεί (βλ. πως στο 1.2.).

4. Δικαίωμα Διαγραφής
Διατηρείτε το δικαίωμα να αιτηθείτε από τις Εταιρείες μας (διά του dpo) πλήρη ή μερική διαγραφή των δεδομένων σας στα οποία έχουμε δικαίωμα τήρησης και επεξεργασίας είτε επειδή αυτά δεν είναι πια απαραίτητα για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν, είτε επειδή ανακαλείτε τη συναίνεσή σας, είτε επειδή τα δεδομένα συλλέχθηκαν για σκοπό που κρίνετε παράνομο. Σε εύλογο χρόνο (όχι μεγαλύτερο του ενός μήνα και υπό προϋποθέσεις αν υπάρχει δυσκολία όχι μεγαλύτερο των τριών συνολικά μηνών) θα σας απαντήσουμε επιβεβαιώνοντας την ολική ή μερική διαγραφή αντίστοιχα των δεδομένων σας ή σχετικά με την αδυναμία διαγραφής συγκεκριμένων δεδομένων αν κάποιος νόμος ή η εκπλήρωση κάποιου καθήκοντος υπέρ του δημοσίου συμφέροντος, είτε το δικαίωμα ελευθερίας έκφρασης και ενημέρωσης ή η άσκηση ή υποστήριξη κάποιας νομικής αξίωσης επιβάλλει τη διατήρησή τους. Στην περίπτωση αυτή έχετε αφενός μεν δυνατότητα καταγγελίας στην εποπτική αρχή, αφετέρου δε άσκησης δικαστικής προσφυγής (βλ. πως στο 1.2.).

5. Δικαίωμα Περιορισμού
Διατηρείτε το δικαίωμα να αιτηθείτε από τις Εταιρείες μας (διά του dpo) περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας, ποσοτικά, χρονικά ή και αναφορικά με τον σκοπό επεξεργασίας τους και πιο συγκεκριμένα (α) είτε επειδή αμφισβητείτε την ακρίβεια των δεδομένων σας και για όσο χρόνο χρειαστούμε για να επιβεβαιώσουμε την ακρίβειά τους, (β) είτε γιατί κρίνετε παράνομη την επεξεργασία αλλά αντί διαγραφής επιλέγετε περιορισμό (γ) είτε επειδή δεν μας είναι πλέον αναγκαία η χρήση τους αλλά δεν επιθυμείτε τη διαγραφή τους καθώς η διατήρησή τους θα σας εξυπηρετήσει για κάποια δικαστική αξίωση, (δ) είτε στην περίπτωση κατά την οποία έχετε αντιρρήσεις σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων και μέχρι να επαληθευθεί αν υπερισχύουν τα δικαιώματά σας ως Υποκειμένου έναντι των νομίμων για εμάς λόγων επεξεργασίας (βλ. πως στο 1.2.).

6. Δικαίωμα Φορητότητας
Διατηρείτε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που μας έχετε διαθέσει σε δομημένο κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο καθώς και το δικαίωμα να τα διαβιβάζετε περαιτέρω χωρίς αντίρρηση, δεδομένου ότι η επεξεργασία των δεδομένων σας γίνεται στη βάση παροχής συναίνεσης. Στο πλαίσιο της άσκησης του συγκεκριμένου δικαιώματος έχετε επιπλέον τη δυνατότητα να αιτηθείτε άμεσης διαβίβασης από εμάς στον τρίτο φορέα χωρίς τη δική σας μεσολάβηση.Το παρόν δικαίωμα ασκείται με την επιφύλαξη των περιορισμών του δικαιώματος διαγραφής (βλ. ανωτέρω υπό 3.4.) και η άσκησή του δεν μπορεί να επηρεάζει δυσμενώς τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων (βλ. πως στο 1.2.).

7. Δικαίωμα Εναντίωσης
3.7.1. Διατηρείτε το δικαίωμα να εναντιώνεσθε στη χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας για τον σκοπό της απευθείας εμπορικής προώθησης και δη κατάρτισης προφίλ που σχετίζεται με αυτή την απευθείας εμπορική προώθηση (βλ. πως στο 1.2.).

 

4. Μπορεί τα δεδομένα σας να προωθηθούν και κάπου αλλού;


Τα δεδομένα σας δεν προβλέπεται να αποτελέσουν αντικείμενο διαβίβασης προς οιονδήποτε οργανισμό εκτός των Εταιρειών με εξαίρεση (α) τους παρόχους υπηρεσιών υποστήριξης των ηλεκτρονικών συστημάτων και δικτύων των Εταιρειών μας – και προς τον αποκλειστικό σκοπό της εκτέλεσης εκ μέρους τους της σύμβασης για υποστήριξη των Εταιρειών μας και (β) τις αρμόδιες φορολογικές αρχές στο πλαίσιο της υποχρεωτικής συμμόρφωσής μας με την φορολογική νομοθεσία και στο μέτρο (και υπό την προϋπόθεση) που αυτό απαιτείται. Ειδικά όσον αφορά στους Συνεργάτες που παρέχουν υπηρεσίες προς τις Εταιρείες ή/και έχουν συμβληθεί μαζί τους με σύμβαση έργου εκτός των διαβιβάσεων του ανωτέρω εδαφίου ενδέχεται να λάβει χώρα διαβίβαση των προσωπικών τους δεδομένων προς τρίτους αντισυμβαλλόμενους των Εταιρειών (Πελάτες- Προμηθευτές ή/και εν δυνάμει Πελάτες -Προμηθευτές) αποκλειστικά στο πλαίσιο της εκπλήρωσης των υποχρεώσεών που απορρέουν από την σύμβαση μεταξύ του Συνεργάτη και την (εκάστοτε) Εταιρεία.

 

5. Εγγυήσεις


Σας διαβεβαιώνουμε ότι οι Εταιρείες θα εξαντλήσουν κάθε τεχνικό και οργανωτικό μέτρο προστασίας των Δεδομένων και θα κάνουν τη βέλτιστη, ελάχιστη και απολύτως αναγκαία μόνο χρήση και επεξεργασία των Δεδομένων όπως ο νόμος ορίζει και αυστηρώς και αποκλειστικώς για το σκοπό για τον οποίο μας τα έχετε διαθέσει.

 

Ειδικές διατάξεις για τις επιμέρους κατηγορίες Υποκειμένων Προσωπικών Δεδομένων που συντρέχουν σωρευτικά με τις ανωτέρω γενικές διατάξεις της Πολιτικής

 

(Α) ΛΗΠΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Α.1. Σκοπός: Σκοπός της λήψης, επεξεργασίας και διατήρησης των δεδομένων σας που δόθηκαν αποκλειστικά στο πλαίσιο της επικοινωνίας (κάποιο ή όλα από τα: ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση, ιδιότητα) είναι η ενημέρωσή σας για τα προϊόντα, τις δράσεις και τα νέα των Εταιρειών συμπεριλαμβανόμενης της τυχόν αποστολής αναμνηστικών δώρων – εταιρικών ημερολογίων ή/και ευχετήριων καρτών.

Α.2. Νομιμοποιητική βάση επεξεργασίας: Νομιμοποιητική βάση της επεξεργασίας των δεδομένων σας αποτελεί η συναίνεσή σας σε αυτήν προς εκπλήρωση των αντίστοιχων ως άνω σκοπών, κατ’ άρθρον 6 παρ. 1 στοιχείο α του Κανονισμού περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Α.3. Χρόνος Διατήρησης Δεδομένων: Για την εκπλήρωση του ως άνω σκοπού επεξεργασίας, ήτοι την ενημέρωσή σας για τα προϊόντα και τις δράσεις μας θεωρούμε εύλογο και αναγκαίο χρόνο διατήρησης των σχετικών δεδομένων σας το διάστημα των δέκα (10) ετών. Μετά την παρέλευση δέκα ετών από το χρόνο λήψης της συγκατάθεσής σας τα σχετικά δεδομένα θα διαγράφονται εκτός εάν παρασχεθεί εκ νέου συναίνεση από μέρους σας υπό τους ανωτέρω όρους.

 

(Β) ΠΕΛΑΤΕΣ- ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ- ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ και ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΠΕΛΑΤΕΣ- ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

Β.1. Σκοπός- Νομιμοποιητική Βάση:
(α) Κατά το προσυμβατικό στάδιο και δη σε περίπτωση συμπλήρωσης ηλεκτρονικής φόρμας επικοινωνίας στην ιστοσελίδα μας ή απευθείας αποστολής e–mail ή τηλεφωνικής επικοινωνίας ή συμπλήρωσης έντυπης φόρμας, (οπότε μας παρέχετε ονοματεπώνυμο/ ηλεκτρονική διεύθυνση ή/και τηλέφωνο ή/ και Διεύθυνση ή/και ιδιότητα ή/και υπηρεσίες μας που σας ενδιαφέρουν), σκοπός είναι η διερεύνηση της πιθανότητας συναλλαγής με οποιαδήποτε από τις Εταιρείες και νομιμοποιητική βάση η εξυπηρέτηση του εννόμου συμφέροντος εκάστης Εταιρείας να επιδιώξει τους εμπορικούς της σκοπούς ανταποκρινόμενη στη ζητηθείσα επικοινωνία για τη διερεύνηση της πιθανότητας συναλλαγής μαζί σας (ή και με το νομικό πρόσωπο για το οποίο ενεργείτε).

(β) Σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί συναλλαγή με οποιαδήποτε από τις Εταιρείες τα Δεδομένα σας που μας έχετε παράσχει προσυμβατικά (καθώς και όσα θα μας παράσχετε στο πλαίσιο της συναλλαγής μας- συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών δεδομένων νομίμων εκπροσώπων νομικών προσώπων και των προστηθέντων σας) θα τύχουν επεξεργασίας προς το σκοπό της υλοποίησης της μεταξύ μας σύμβασης αλλά και της συμμόρφωσής μας με την φορολογική νομοθεσία. Στην περίπτωση αυτή νομιμοποιητική βάση της επεξεργασίας των δεδομένων σας είναι η εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης καθώς και η συμμόρφωσή μας με την νομοθεσία (αρθρ. 6 παρ.1β και 1γ του Κανονισμού περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Ειδικά δε ως προς τα προσωπικά δεδομένα προστηθέντων σας ή/και (σε περίπτωση νομικού προσώπου) νομίμων εκπροσώπων η νομιμοποιητική βάση επεξεργασίας των συγκεκριμένων δεδομένων είναι η εξυπηρέτηση του εννόμου συμφέροντος της Εταιρείας να εκπληρώσει προσηκόντως τις κατά τα άνω συμβατικές της υποχρεώσεις.

Διευκρινίζεται ότι ενδέχεται τα ανωτέρω υπό 3(β) δεδομένα σας να διαβιβασθούν από την αντισυμβαλλόμενη σας Εταιρεία και προς την BCEN PRIVATE COMPANY IKE, της οποίας η Δ. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ αποτελεί εταιρικό μέλος. Στην περίπτωση αυτή νομιμοποιητική βάση επεξεργασίας των δεδομένων σας είναι η εξυπηρέτηση των εννόμων συμφερόντων τους (αρθρ. 6 παρ.1 στ του Κανονισμού) και δη η οργάνωση και εύρυθμη λειτουργία των δύο εταιρειων προς εκπλήρωση των καταστατικών τους σκοπών. Αυτονοήτως σε περίπτωση μη διαβίβασης των δεδομένων σας Υπεύθυνος Επεξεργασίας των υπό 3β Δεδομένων σας είναι μόνο η εκ των Εταιρειών αντισυμβαλλόμενη σας.

 

Β.2. Χρόνος Διατήρησης Δεδομένων:
Θα διατηρήσουμε τα ανωτέρω υπό Β.1.(α) δεδομένα για δέκα (10) έτη και έπειτα θα τα διαγράψουμε και τα ανωτέρω υπό Β.1.(β) δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο από τη φορολογική νομοθεσία.

 

(Γ) ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ:

Γ.1. Σκοπός: Η αξιολόγηση της πιθανότητας πρόσληψής σας από οποιαδήποτε από τις Εταιρείες (προς την οποία αποστείλατε το βιογραφικό σας).

Γ.2. Νομιμοποιητική βάση επεξεργασίας: Για τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει στο πλαίσιο της αξιολόγησης της πιθανότητας πρόσληψής σας από οποιαδήποτε από τις Εταιρείες νομιμοποιητική βάση είναι η συναίνεσή σας κατ’ αρθρ. 6 παρ.1 στοιχείο α του Κανονισμού.

Γ.3. Χρόνος Διατήρησης Δεδομένων: Για την εκπλήρωση του σκοπού επεξεργασίας που αφορά στη διερεύνηση κατάληψης κάποιας θέσης εργασίας θεωρούμε εύλογο και αναγκαίο χρόνο διατήρησης των σχετικών δεδομένων σας το διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Μετά την παρέλευση δώδεκα (12) μηνών από το χρόνο λήψης του βιογραφικού σας ο σχετικός φάκελος με το σύνολο των στοιχείων σας θα διαγράφεται.Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση μη διαβίβασης των δεδομένων σας προς τις υπόλοιπες των Εταιρειών, Υπεύθυνος Επεξεργασίας των συγκεκριμένων Δεδομένων σας είναι μόνο η εκ των Εταιρειών στην οποία υποβάλατε τα Δεδομένα σας . Αυτονοήτως και οποτεδήποτε μπορείτε να ενημερωθείτε για τυχόν ενδοεταιρικές διαβιβάσεις ασκώντας το ως άνω περιγραφόμενο δικαίωμα της ενημέρωσης.